دریایی

حمل و نقل دریایی
شرکت نیکنام مارین با شبکه بزرگی از نمایندگان و همکاران بین المللی قابل اعتماد در سراسر جهان با حفظ نرخ حمل و نقل بین المللی دریایی به صورت رقابتی سرویس های گوناگونی را برای حمل و نقل دریایی پیشنهاد می دهد.

حمل کانتینر های ۲۰ و ۴۰ فوت کانتینر های مخصوص Flat – Open Top – Reefer و Rack و ... از تمام نقاط جهان به مقصد بنادر جنوبی و بالعکس از جمله سرویس های ماست.

حمل و نقل دریایی

مطمئن

به صرفه

تضمینی